Visszatérítés, ellállási jog, szavatosság

A fogyasztókra vonatkozó különleges szabályok
Amennyiben Megrendelő fogyasztónak minősül, úgy a Vállalkozóval kötött szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, és az ÁSZF a jelen pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandó.

Fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A békéltető testületek előtti eljárásban fogyasztónak minősül továbbá az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi
jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

a) A fogyasztót megillető elállási jog, szavatossági jogok

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján – figyelemmel a rendelet 29. §-ban meghatározott kivételekre – a fogyasztónak minősülő Megrendelőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Megrendelő elállási jogát a terméknek, több termék különböző idejű kiszolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, ill. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak kézhezvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát többek között az alábbi termékek esetében:

a) olyan nem előre gyártott, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

b) olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

c) olyan termék, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A fenti termékek tekintetében bejelentett elállás érvénytelen.

Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszabálynak megfelelően gyakorolja.

Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszafizetésre készpénzben vagy átutalás úján kerül sor.

Az elállási jog gyakorlása esetén Megrendelő köteles a terméket hibátlan és újszerű állapotban, minden tartozékával együtt haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató által meghatalmazott személynek átadni.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelő viseli. Szolgáltató a teljes összeget mindaddig visszatarthatja, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Szolgáltató jogosult a termék hibátlan voltának meggyőződése céljából harminc nap bevizsgálási határidőt közölni Megrendelővel.

Megrendelő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Megrendelőt elállási jogának gyakorlásával kapcsolatban a jelen pontban rögzítetteken túl egyéb költség nem terheli.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez tartozó 3. melléklet (kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató) a Honlapon megtalálható.

Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Megrendelő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, legkésőbb két hónapon belül köteles a hibát Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.
A fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, az elévülési határidő egy év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Ha Szolgáltató a szavatossági igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.
Egyes termékek kijavítása vagy kicserélése a jogszabályban javasolt 15 napos határidőt meghaladhatja. Szolgáltató vállalja, hogy a kijavításra vagy kicserélésre jogos igény esetén legkésőbb a bejelentést követő 60 napon belül sor kerül.

Ha a termék meghibásodásában Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha Eladó e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A termék hibája esetén Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Megrendelő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

(Jelen tájékoztatás az ÁSZF 14. pontjának kivonata.)